ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
    
  เนื่องจาก อินเตอร์เน็ตที่ทางบริษัท ให้บริการอยู่ มีจำนวนมากมายหลายรูปแบบด้วยกัน  
  ซึ่งแต่ละบริการมีวิธีการขอใช้ที่แตกต่างกัน หากสรุปวิธีการและขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกแล้ว
  สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ คือ

  1. การ ใช้บริการโดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก ใช้กับ Package ดังต่อไปนี้
    1.1 Game Online Package 
1.2 Lite Package
 
1.3 Professional Package
 
1.4 Web Hosting
1.5 Domain Name
      เหตุที่ Package ดังกล่าวข้างต้นไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงจะใช้บริการได้นั้น เนื่องจาก Package ดังกล่าวมีวางขายตามร้าน ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป หากลูกค้าต้องการใช้ ก็สามารถซื้อ Package นั้นไปใช้ได้ ซึ่งทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าที่ใช้บริการเป็นสมาชิก

  2. การใช้บริการที่ต้องกรอกใบสมัครเป็นสมาชิก ได้แก่ Package ดังต่อไปนี้
    2.1 Hi Speed Internet ADSL
2.2 Hi Speed Internet Cable Modem
  ขั้นตอนการสมัคร
    เมื่อทางบริษัท ตรวจสอบแล้วว่า พื้นที่ของลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่บริการให้ลูกค้าดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าเข้ามาติดต่อเพื่อ กรอกใบสมัคร ที่บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด โดยแนบเอกสารดังนี้
บุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
 
นิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้มีอำนาจลงนาม)
- สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้มีอำนาจลงนาม)
- หนังสือรับรองบริษัท(ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัท)
 
2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินเรื่องติดตั้ง ใช้เวลา ประมาณ 3- 4 วัน หลังจากที่ได้รับใบสมัคร
3. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ทดสอบการใช้งานผ่านแล้ว ลูกค้าชำระค่าบริการ
 
ขั้นตอนการขอยกเลิกบริการ
     
สำหรับการขอยกเลิกบริการ จะแบ่งออกตามประเภทเหมือนกับการสมัคร คือ
   
1. การยกเลิกบริการ ของการใช้บริการ ประเภทที่ 1

ลูกค้าจะหมดสภาพการเป็นสมาชิก เมื่อชั่วโมงการใช้งานหมดแล้ว และไม่ได้ทำการเติมชั่วโมง
หรือใช้ Product อื่นๆ ของบริษัทต่อไปนี้

2. การยกเลิกบริการ ของการใช้บริการ ประเภทที่ 2
หากลูกค้าต้องการยกเลิกบริการ ต้องแจ้งล่วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน จึงจะถือว่าการยกเลิกนั้นมีผล เหตุที่การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 1 เดือน เนื่องจาก เป็นประเภทบริการ ที่มีการทำสัญญาการใช้งานและมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงไม่สามารถที่จะทำการยกเลิกได้เลย เหมือนการใช้บริการประเภทที่ 1
   
การจ่ายชำระค่าบริการ
 
ลูกค้าสามารถจ่ายชำระได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้
   


1. นำเงินสดมาชำระที่ บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด
2. จ่ายเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด" ขีดคร่อมเช็ค พร้อมขีดฆ่าหรือผู้ถือ ลงวันที่ ณ วันปัจจุบัน
3. จ่ายด้วยบัตร VISA Electron , Master Card ผ่านเครื่องรูดบัตร
ที่บริษัท อีสาน ดอท เน็ต จำกัด
4. โอนเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ของบริษัท
ชื่อบัญชี บจ.อีสาน ดอท เน็ต
ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 260-5-08155-9
5. จ่ายผ่านบริการ Bill Payment ของธนาคารที่ทางบริษัท ใช้บริการอยู่ ดังนี้
     - ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น
     - ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขอนแก่น
     - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหน้าเมือง
6. ชำระผ่าน อินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Payment Gate Way ที่เว็บไซต์ www.scbeasy.com เพียงลูกค้าเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์
ก็สามารถใช้บริการนี้ได้

   

 หมายเหตุ :

             - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ตามกรณีต่อไปนี้
                1. หากลูกค้าค้างชำระค่าบริการเกินกว่ากำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
                2. หากลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ แต่ไม่ได้ทำการติดต่อไปยังบริษัท
             
- กรณีลูกค้าจ่ายชำระค่าบริการเกินกว่าค่าบริการที่จะต้องจ่ายชำระในเวลานั้น ทางบริษัทขอ
                สงวนค่าบริการดังกล่าว เป็นยอดจ่ายของเดือนถัดไป
             - กรณีลูกค้าจ่ายชำระค่าบริการล่วงหน้า แต่ยกเลิกก่อนครบกำหนดสัญญา
                ทางบริษัทขอสงวนค่าบริการดังกล่าว โดยไม่ต้องจ่ายคืน ทุกกรณี

 
 
 หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time